ברון סוכנות לביטוח - על קרנות השתלמות


על קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד.

בתום תקופת החיסכון, ניתן למשוך מהקופה סכומים שנצברו ולא נוצלו לצורך השתלמות, לכל מטרה. לקרן השתלמות רשאים להצטרף שכירים, עצמאים ,חברי קיבוץ וחברים בעלי שליטה.

תחילת חברות בקרן הינה בסוף החודש בו שולם התשלום הראשון. לעצמאי/ת - סוף החודש שבגינו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם.

החשבון בקרן השתלמות מתנהל על שם העובד. ההפקדות לחשבון זה מתבצעות על ידי המעסיק . תקנות מס הכנסה קובעות כי הפקדת העובד לא תפחת מ- 1/3 מהפקדת המעביד. שעורי ההפקדה לקרן השתלמות כפופות להסכם בין עובד למעביד.

הפקדה חודשית מקסימאלית עד - 10% מהשכר ברוטו (בכפוף לתקרה שכר בגובה 15,712 ש"ח נכון לנובמבר 2006) לפי הפירוט הבא:עד 2.5% - ע"י העובד עד 7.5% - ע"י המעסיק.

קרן ההשתלמות מאפשרת לחוסכ/ת לצבור כספים לצורך השתלמות מקצועית או לכל מטרה, לטווח בינוני. יתרונה הוא נזילותה בתום 6 שנים. קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.