ברון סוכנות לביטוח - קופה משלמת לקצבה


קופה משלמת לקצבה

קופות אלו הוגדרו בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שביטל את החלוקה בין מסלול הוני למסלול קצבה;

קופה שמטרתה לצבור או לקבל תשלומי העברה מקופה לא משלמת, שעל פי תקנות הפיקוח תהיה רשאית לשלם לעמית את התמורה במישרין, בדרך של קצבה חודשית. כלומר - כספים שנצברו לזכות העמית בקופה שאינה יכולה בעקבות התיקון לחוק להעביר לו את הכספים ישירות, יועברו באמצעות קופה זו וכקצבה חודשית.