ברון סוכנות לביטוח - על קופות גמל


על קופות גמל

קופת גמל הינה מסלול חיסכון שניתן להפקיד בו באופן גמיש, על פי יכולתו של החוסך.

קופות הגמל הישנות איפשרו לפתוח את החיסכון לפני זמן הפרישה, מה שלא מתאפשר יותר על פי הרפורמה בפנסיה ; את החיסכון בקופת הגמל נוכל לפתוח בהגיענו לגיל המינימלי הקבוע בחוק לפרישה לגימלאות, וכקצבה חודשית. קופות הגמל ההוניות (מהן ניתן היה למשוך כספים בסכום חד פעמי, "הוני") ישמשו מעתה כקופות גמל לצבירה, כשלצורך תשלום הקצבה יועברו הכספים ל"קופה משלמת".

מהי קופת גמל לא משלמת לקצבה?

  1. קופה למטרת צבירה, שאינה רשאית לשלם ישירות לעמית כספים, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. כלומר - אם מעוניין העמית לעשות שימוש בכספים, הוא יכול לקבלם אך ורק כקצבה חודשית.
  2. קופות הגמל לתגמולים וקופות הגמל האישיות לפיצויים תוכלנה להמשיך ולפעול כקופות גמל לא משלמות לקצבה.

מהי קופת גמל משלמת לקצבה?

קופה שמטרתה לצבור או לקבל תשלומי העברה מקופה לא משלמת, שעל פי תקנות הפיקוח תהיה רשאית לשלם לעמית את התמורה במישרין, בדרך של קצבה חודשית. כלומר - כספים שנצברו לזכות העמית בקופה שאינה יכולה בעקבות התיקון לחוק להעביר לו את הכספים ישירות, יועברו באמצעות קופה זו וכקצבה חודשית.

ברון  מעניקה לעובדים הדרכה מקצועית באשר לקופות הגמל בהן הם חברים, כמו גם לגבי אפיקי חיסכון בקופות גמל המתאימות לצרכי העובד/ת. התאמת התוכנית לצרכים כלכליים ולתכנון מיסוי המאפשרת לעובד/ת ליהנות מהסכום האופטימלי אותו ניתן להפיק מחסכונותיו.