ברון סוכנות לביטוח - קופה לא משלמת לקצבה


קופה לא משלמת לקצבה

קופות אלו הוגדרו בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שביטל את החלוקה בין מסלול הוני למסלול קצבה;

קופת גמל לא משלמת לקצבה היא קופת גמל למטרת צבירה. משיכת הכספים מ"קופת גמל לא משלמת" תוכל להתבצע רק על יד העברת הכספים ל"קופת גמל משלמת", במועד הפרישה. כלומר - אם מעוניין העמית לעשות שימוש בכספים, הוא יכול לקבלם אך ורק כקצבה חודשית. קופות הגמל לתגמולים וקופות הגמל האישיות לפיצויים תוכלנה להמשיך ולפעול כקופות גמל לא משלמות לקצבה.