סוכנות לביטוח בע"מ

אגרת ינואר 2008

עולם פנסיוני חדש

23 בינואר 2008

מעביד יקר,

השינויים התכופים בענף הביטוח הפנסיוני ממשיכים ובגדול.

חקיקה
בתאריך 23/1/2008 חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס’ 3) התשס"ח 2008.
חוק זה מגדיר עולם פנסיוני חדש החל מתאריך 1/1/2008.
להלן הסעיפים העיקריים:

כל התוכניות הפנסיוניות יהיו ב2 מסלולים:

  • תוכנית קצבה משלמת : זוהי תוכנית שהמבוטח יצבור בה את כספו ובעת הפרישה יוכל לבחור בין קבלת הכסף בתשלום חד-פעמי או כפנסיה לכל החיים. דרכי המשיכה האפשריות יפורטו בהמשך.
  • תוכנית קצבה לא משלמת: זוהי תוכנית שהמבוטח יצבור בה את כספו ובעת הפרישה יוכל לקבל את הכסף רק בתשלום חד-פעמי.

דרכי המשיכה האפשריות מכל הסכום שנצבר מ2 סוגי התוכניות:
המבוטח יהיה חייב למשוך סכום ראשוני נתון כפנסיה חודשית בסך של 3,850 ₪. אם יוותרו למבוטח סכומים נוספים הוא יוכל לבחור בין משיכה הונית, בסכום
חד-פעמי, לבין משיכה כפנסיה.

מס הכנסה
מבחינת מס הכנסה, יהיה להסדר הפנסיוני החדש משמעויות מרחיקות לכת.
בהפקדות השוטפות:
לא יהיה הבדל בין 2 סוגי התוכניות.
הזיכוי לעובד יהיה לפי 35% מתקרת הכנסה מזכה. (כיום שכר חודשי בסך 7,400 ₪)
יהיה סכום תקרה שלגביו תוכר ההוצאה למעביד, כנראה 4 פעמים שכר ממוצע במשק.
ביציאה מהתכנית, בעת הפרישה:
המשיכות יהיו כפופות לחוקי מס , שלפי כוונת החקיקה לא יתנו יתרון למסלול כלשהו.
משיכה שלא לפי התקנות תחוייב במס גבוה.

תוכניות קיימות
תנאי התוכניות הקיימות לא משתנים.
חוקי המס פועלים לפי מועד ההפקדה ולא לפי מועד פתיחת התכנית.
לדעתנו, ברוב המקרים תהיה לתוכנית קיימת וותיקה, יתרון על פני תוכנית חדשה.
אנו ממליצים לא לעשות שינוי בתוכניות קיימות, אלא לאחר בחינה מעמיקה של כל החלופות.
התוכנית הפנסיונית הינה בדרך כלל התכנית הפיננסית הגדולה ביותר שיש לו לאדם, ואין לעשות בה שינויים פזיזים העלולים לגרום להפסדים כבדים.

קופה מרכזית לפיצויים
כל הקופות המרכזיות לפיצויים ייסגרו להפקדות חדשות באופן מיידי.
מפעל שיש לו קופה מרכזית לפיצויים יוכל להפקיד , לאותם עובדים, עד שנת 2011.
בשנת 2011 יסגרו להפקדה גם קופות אלה.

פנסיית חובה
לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל מתחילת שנת 2008 חייבים כל המעבידים בפנסיית חובה לעובדיהם.
תאריך קובע: החל מ 1/1/2008.
תחולה :
הצו חל על כל המעבידים ועל כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני אחר. נשים מעל גיל 20, גברים מעל גיל 21.
מתי:
תקופת ההמתנה בשנת 2008, היא 9 חודשים מיום תחילת העבודה.
המשמעות: כל עובד חייב להיות מבוטח לאחר 9 חודשי עבודה גם אם התחיל לעבוד לפני שנת 2008.
כמה כמה:
השכר המבוטח: השכר בפועל עד לגובה השכר הממוצע במשק.
להלן שיעורי ההפרשות

השנהפיצוייםתגמולי מעבידעובדסה"כ
20080.833%0.833%0.833%2.50%
20091.666%1.666%1.666%5.00%
20102.50%2.50%2.50%7.50%
20113.333%3.333%3.333%10.0%
20124.166%4.166%4.166%12.5%
20135%5%5%15%

קלע לעזרת המעביד:
מעסיקים הרוצים לצרף עובדים לקרן הפנסיה, הפניקס פנסיה, במודל שנקבע בצו ההרחבה, בהפרשות המינימאליות כפי שנקבעו, ינהגו כלהלן :
המעסיק ימלא את הטופס הרצ"ב. אין צורך בטופס עובד חדש.
העובד והמעסיק יחתמו על הטופס הרצ"ב.
חתימת מעסיק רק בעמוד הראשון למטה במקום המיועד, וחתימת העובד רק בעמוד השני ב 3 מקומות .
הטופס יועבר לקלע באותו אופן (מייל , פקס ) שמועברים טופסי עובד חדש לקלע .
קלע תדאג לפתיחת מספר עמית בקרן הפנסיה ולמשלוח אישור הצטרפות לקרן הפנסיה לביתו של העובד .
המעסיק יעביר מידי חודש, עם הכספים של שאר העובדים בארגון, ובאותו אופן,
את כספי הפיצויים והתגמולים, ע"פ האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה (ראה טבלא).
קלע תדאג לפיצול הכספים בקרן הפנסיה ברמת העובד וברמת סעיפי הפיצויים והתגמולים בהתאמה.
אנו עומדים לשרותכם בכל עת.

מידע נוסף בנושא: