סוכנות לביטוח בע"מ

הריון וחופשת לידה

הריון וחופשת לידה1 בספטמבר 2008

מעביד יקר,

בתאריך 14 לאוגוסט 2008 פורסמו תקנות חדשות בנושא התשלומים הפנסיוניים בעת הריון וחופשת לידה.

תחולת התקנות : החל מתאריך 1/09/2008. מיידית.

המצב הקיים לפי התקנות הישנות:
העובדת חייבת בתשלום החלק שלה.
המעביד חייב בתשלום התנאים הפנסיוניים גם בתקופת חופשת הלידה.
המעביד חייב לשלם רק לאחר שהעובדת משלמת את חלקה.
בפועל, מאחר והתשלום מהעובדת מבוצע ע"י ניכוי מהשכר, עם חזרתה לעבודה, מבוצע התשלום רק בעת סיום חופשת הלידה, או אף לאחר החופשה הנוספת שלקחה העובדת.

המצב החדש

לפי התקנות החדשות:
על המעביד חלה האחריות להעביר את התשלומים בצורה שוטפת, בלי קשר להתחשבנות עם העובדת.
לפיכך כל התשלומים הפנסיוניים יועברו בצורה שוטפת.
להלן פירוט התקנות לשמירת הריון ולחופשת לידה:

שמירת הריון

בשמירת הריון יעביר המעביד את תשלומי המעביד במועד, כאשר על העובדת מוטל להעביר למעביד את חלקה בתשלומים על ליום התשיעי בחודש ועל המעביד להעבירם לקופה בתוך 7 ימים מקבלתם אצלו. המעביד אינו ראשי לעכב את חלקו בתשלומים, אם העובדת לא העבירה את חלקה בתשלומים.

חופשת לידה

התקנות יוצרות מנגנון מיוחד.
במשכורת האחרונה לפני חופשת הלידה, המעביד ינכה את חלקה של העובדת לקופות גמל בגין חודשיים (בנוסף על התשלום השוטף לקופה) ויעבירם יחד עם חלקו בבוא העת. בגין יתרת חופשת הלידה, ישלם המעביד מקדמה לעובדת בשיעור חלקה בתשלומים לקופות הגמל ויעביר את הסכום במועד לקופה. הוראות דומות יחולו גם על עובד בחופשת לידה.

לסיכום:
התקנות החדשות יוצרות מצב שבו החל מ 1/9/92008 על המעביד לשלם את התשלומים באופן שוטף ללא קשר להתחשבנות בין המעביד לעובדת.

מידע נוסף בנושא: