סוכנות לביטוח בע"מ

תיקון תקנה 3 (ה’ 3) סופי

עדכון חדש
7/11/2007

כיצד נשלם עוד פחות מס הכנסה

הבהרה לתיקון תקנה 3 ( ה’ 3)

הגדלת תקרת השכר להוני

הגדלת תקרת השכר הכללית לביטוח פנסיוני

מוגש ע"י קלע
ניהול הסדרים פנסיוניים
7 בנובמבר 2007

אגרת זו מבטלת את האגרת הקודמת מתאריך 17/10/2007

תיקון תקנה 3 (ה’3) לפקודת מס הכנסה לשנת 2007.
עדכון לתאריך 7/11/2007

לאור הסיבוך הרב שנוצר עם תיקון תקנה 3(ה’3) לפיו היינו אמורים לחשב תקרה אישית לכל עובד, כל חודש, לפי עלות ביטוח אי-כושר עבודה, התקבל תיקון נוסף.

להלן פרטי התיקון התקף לשנת 2007:

ההכרה בתגמולי מעביד

תוכנית הונית: התקרה לתשלום תגמולי המעביד הינה 540 ₪ לחודש.
המשמעות:
כאשר תגמולי המעביד הם לפי 5% תקרת השכר להוני הינה : 10,800 ₪.

תקרה כוללת: התקרה הכוללת לתשלום תגמולי מעביד הינה 2,261 ₪ לחודש.
תקרה זו כוללת את התשלום לתכנית הונית, אם קיים.
המשמעות:
כאשר תגמולי המעביד הם לפי 5% תקרת השכר הכוללת הינה: 45,222 ₪ לחודש.

ועכשיו לעיקר החדשות:
על לסכומים הנקובים המעביד יכול לשלם עוד 2.5% לביטוח אי-כושר עבודה.
ההתניה היחידה הקיימת היא שתגמולי המעביד יהיו לפי 5%.

שים לב: בשלב זה, יש אישור רק לשנת 2007. אין וודאות לגבי שנת 2008.

מידע נוסף בנושא:

אגרת טופס 161

איך נקבל פיצויים מתי נקבל פיצויים מוגש ע"יקלע סוכנות לביטוח בע"מ26 בנובמבר 2006 טופס 161 החדש טופס 161 החדש, שנכנס

המשך קריאה »